buddha buddhism statue religion 461771Menneskets æteriske legeme er en integreret del af jordklodens æteriske legeme og responsiv overfor de mange cirkulerende energier, som frit distribueres gennem dette medium.

Æterlegemet er hovedsageligt dannet af den eller de herskende energier, som mennesket, gruppen, nationen eller verden reagerer på i enhver given tidsperiode eller verdensepoke.

Der er intet i det manifesterede univers- solar,planetarisk eller de forskellige naturriger- som ikke har en energiform, subtil og uhåndgribelig og dog substantiel, som kontrollerer, bestemmer og konditionerer den ydre fysiske krop. Og det er det æteriske legeme.


Det æteriske legeme er underkastet en uophørlig forandring.

Det æteriske legeme er sammensat af indbyrdes afhængige og cirkulernede kraftstrømme, der kommer fra det ene eller det andet eller fra flere af de syv planer elle bevidshedsområder i vor planetariske Logos.

Disse energistrømme og dette system af tæt sammenvævede kraftstrømme er forbundet med de syv brændpunkter eller centre, som findes i det æteriske legeme. Når energien der når æterlegemet ikke forbindes med et særligt center, forbliver det center ubevægeligt og sovende, når den forbindes og centret er sensitivt overfor denne påvirkning, så bliver centret levende og receptivt.

Det tunge fysiske legeme, der består af atomer, hver med sit eget individuelle liv, lys og aktivitet-, holdes sammen af og er udtryk for de energier, som æterlegemet består af.

Det æteriske legeme har mange kraftcentre, vi beskæftiger os normalt med de syv hovedcentre.

Det er ikke let for den almindelige seer eller claivoyante at skelne det æteriske legeme fra dets omgivelser eller at isolere dets særegne energiart eller liv, fordi automaten, det fysiske legeme består af vibrerende energiladede atomer- og selv er i konstant bevægelse, og sådanne bevægelser medfører naturligvis en vis udstråling. Denne udstråling blander sig med det æteriske legemes energier.

Det æteriske legeme kan betragtes på to forskellige måder: det gennemtrænger, ligger under og udfylder hele den fysiske organisme, og dernæst breder det sig udover den fysiske form og omgiver den ligesom en aura.

Inden i det fysiske legeme finder man det æteriske legemes netværk, som gennemtrænger hver eneste del. Det er på nuværende tidspunkt især forbundet med med nervesystemet, som næres, kontrolleres og forsynes med energi af sin æteriske genpart. Denne genpart er til stede i millioner af bittesmå strømme eller energilinier som kaldes nadis. Disse nadis er formidlere af energi. De er i virkelighed energien selv og bærer energiens egenskab fra den bevidsthedsfære, som du er fokuseret på. Det kan være det astrale plan.

Mængden af energi og arten af energi, som kontrollerer ethvert aspekt af nervesystemet, er bestemt af centret i dens umiddelbare nærhed. Et center er en distributionskanal. De syv centre befinder sig i den æteriske substans. De er forbundet med det fysiske legeme gennem nadis netværket.

Disse centre, koncentrationspunkter eller opsamlingssteder for energi må det åndelige menneske lære at bruge.

Den æteriske energi, som flyder gennem centrene påvirker de endokrine kirtler, har en virkning på blodstrømmen.

Æterlegemet er forbundet med det to foldige nervesystem (det cerebrospinale og det sympatiske nervesystem). Det er dette system bag nerverne, som via hjernen telegraferer informationer til tænkeevnen eller via hjerne og tænkeevne.

Vi taler om det æteriske legeme, de substantielle nadis og den faste fysiske krop.

Gennem disse rørformede kanaler kan imidlertid alle mulige energier strømme -emotionel, mental, egoisk, manasisk, buddhisk eller atmisk – alt efter det udviklingstrin den pågældende person har nået.

- - -

Ordet telepati har især været brugt til at dække de mange fase af mental kontakt og udveksling af tanker uden brug af det talte, skrevne ord eller tegn. Imidlertid omfatter det ikke de højere aspekter af forbindelsen med den universelle bevidsthed.

Sympatisk telepati
eller umiddelbar forståelse, opfattelse af begivenheder, forudfølelse af hændelser og identifikation med personlighedsreaktioner. Dette er alt sammen forbundet med solar plexus aktiviteter hos personligheden. Når kærligheden folder sig ud så bliver det spiren til den intuitive evne. Hele processen er da astral- buddhisk og involverer det lavere aspekt af den universelle bevidsthed. Den højere form er intuition er buddhisk af natur.


Mental telepati
eller udveksling af transmitteret tanke. Et konstant fænomen mellem fremskredne intellektuelle mennesker. (mentalplanets substans)

Astral, sympatisk sensitivitet er fejlbarlig og ofte fejlagtig i sine formodninger og fortolkninger.

Den okkulte impressionsvidenskab.
Den bliver mulig, når de to andre former for telepatisk forbindelse er til stede og udviklet til en vis grad af præcision. Den er også afhængig af anthakaranaens konstruktion. Når den abstrakte tænkeevne er udviklet og sensitiv. Det højeste aspekt af denne abstrakte tænkeevne er det atmiske plan.

Videnskaben om invokation og evokation.
At skabe et påtryk på de højere dimensioners væsener. Der skabes en reaktion, som er en åndelig og intelligent vekselvirkning.

Mediet gennem hvilket tankestrømme eller impressioner må passere for at skabe et påtryk på den menneskelige hjerne er det planetariske æteriske legeme. Det æteriske legeme muliggør alle forbindelser, fordi det individuelle æterlegeme er en integreret del af klodens vitallegeme. Dette vitallegeme er også medium for alle instinktive reaktioner, som forekommer hos dyrene, når der er fare på færde. Jo tættere det æteriske legeme er forbundet med den fysiske krop, desto tydligere vil de instinktive reaktioner være. Jo større vil sensitiviteten blive og jo stærkere anlæg vil der være for telepatisk kontakt og opfattelse af de højere indtryk. Æterlegemet hos et fremskredent menneske vil afvise meget af det, der forsøger at passere igennem eller klæber til det. Det kan lukke af for de kontakter og indtryk, som ikke behøves. Grunden til at virkelig telepatisk kontakt mellem tænkere ikke er mere udbredt skyldes den kendsgerning, at få mennesker tænker med den klarhed eller med den nødvendige energi. De skaber ikke koncise og magtfulde tankeformer.

Som discipel er det vigtigt at udvikle den rette modtagelighed plus en intuitiv intelligens, som vil sætte ham i stand til at foretage korrekte fortolkninger og opfatte kilden, hvorfra meddelelsen eller indtrykket udgår.

Sensitivitet overfor indtryk medfører skabelsen af en magnetisk aura, på hvilken de højeste impressioner kan spille.

Når individet er overvejende af dyrisk natur, så vil langt den største del af indtrykkene automatisk nå ham via sakralcentret.

Gennemsnitsmennesket virker gennem sit astrallegeme, polariseret i solar plexus centret. Alle indtryk får adgang til auraen via området omkring denne part af det æteriske legeme. Det er via dette vigtige center, at de almindelige medier virker. Sand åndelig længsel er i det væsentlige et astralt produkt.

En magnetiske aura har en anden indfaldsport i regionen omkring strubecentret og denne anvendes til modtagelse af højere indtryk.

Telepatisk sensitivitet en normal udfoldelse.

Sensitivitet er ikke et problem, hvis man er korrekt orienteret, helt engageret og lærer decentralisering. Hvis det er en forceret proces, er den fremkaldte sensitivitet ikke normal og medfører store vanskeligheder og fremtidige farer.

At være i besiddelse af et reservoir af tankesubstans, som er resultat af hans egne mentale aktiviteter, af hans indre modtagelighed, og som giver ham materialet til undervisning og er den kilde til viden, han trækker på, når han søger at hjælpe andre mennesker.

Det er væsentligt at forstå, at sensitivitet overfor indtryk er en normal og naturlig udfoldelse, parallel med åndelig udvikling. Indtryksmodtagelighed medfører skabelsen af en magnetisk aura, på hvilken, de højeste indtryk kan spille. Efterhånden som disciplen begynder at visse sjælskvaliteter, så vil den højere sensitivitet automatisk udvikle sig. Han vil blive magnet for åndelige ideer og begreber. De falder ned i hans bevidsthedsfelt, fordi han har skabt en magnetisk aura, der påkalder dem og bringer dem ind i hans sind. Den magnetiske aura begynder at forme sig fra det første øjeblik, han kommer i kontakt med sin sjæl; den uddybes og vokser efterhånden, som disse kontakter bliver hyppigere og til sidst bliver en vanemæssig bevidsthedstilstand. Det er denne tankesubstans han åndeligt kan støtte sig til. Den mentale natur dominerer mennesket.

Sensitiviteten gennemløber tre stadier:
1.Sensitivitet overfor indtryk fra andre mennesker. Denne sensitivitet bliver nyttig i tjenesten, når den nødvendige magnetiske aura er udviklet og bragt under videnskabelig kontrol.
2.Sensitivitet overfor gruppe indtryk. Disciplen kan blive et modtageligt redskab i enhver gruppe, han måtte tilhøre.
3.Sensitivitet overfor hierarkiske indtryk, der når disciplen via anthakaranaen og senere fra Hierarkiet

Auraen som enhver af jer har skabt rundt om den centrale kerne af jeres inkarnerede selv eller sjæl, er et fragment af den overskyggende sjæl, der bragte jer til manifestation. Denne aura er sammensat af det æteriske legemes udstråling, og dette legemliggør på sin side tre energiarter, for hvilket i er personlige ansvarlige.
Helbredsauraen. Den er væsentlig fysisk.
Den astrale aura, der som regel er den mest dominerende.
Den mentale aura – er relativt lille.

Det er denne vitale aura, som er modtageren af alle indtryk, objektive som subjektive. Den er redskabet for sensitiv reaktion, som den iboende sjæl skal kontrollere og bruge for at registrere indtryk eller dirigere æteriske eller mentale indtryk ud i menneskers verden.

Det er auraen, som i overvejende grad skaber den virkning, som en person har på sine omgivelser. Det er ikke først og fremmest hans ord, der skaber reaktioner, selv om de formodes at udtrykke hans tænkning og reaktioner, men som i virkeligheden er udtryk for hans emotionelle ønsker.

Det er auraen en mester studerer, og dette er en faktor af overordentlig betydning i en discipels liv. Sjælens lys i auraen og de forskellige aspekters tilstand i auraen angiver, hvorvidt en discipel er ved at nærme sig discipelskabets vej eller ej.

Auraen er udpræget udstrålende og udgår fra ethvert substantielt legeme i alle retninger.

Det tager tid og koster store omkostninger for en aspirant at skabe en magnetisk aura, som er mere mentalt polariseret og mindre astralt polariseret.

Evnen til at registrere
Evnen til at fortolke
Evnen til påkalde

Vi taler også om Registrering, optagelse og fiksering af fortolkninger og den resulterende påkaldende reaktion.

Menneskets astrale natur er modtagelig for menneskers invokative og emotionelle kalden. Den mentale aura er modtagelig for hierarkiske indtryk.

Evnen til at fortolke udvikles, når sjælen holder tanken stadig i lyset. Enhver sandhed kan fortolkes på mange måder. Mennesket udvikler sin modtagelighed. Evnen til at påkalde indledes ofte i de tidlige faser af meget stor forvirring, meget astral psykisme og hyppige fejlagtige fortolkninger. Erfaring opnås gennem eksperimenter.

Registreringsprocessen: at lære at skelne mellem de mange indvirkninger på den sensitive aura.
At indtage iagttagerens holdning. At skelne mellem det lavere og det højere selv.

Det er nemt at kontakte de astrale modbilleder af de højere verdener, som reflekteres og dermed forvrænges på det astrale plan. Den verden, som der registreres, er fortryllet og forblændet af selviske og forkerte ønsker og ønsketænkning hos velmenende sværmere.
Alle disciple må arbejde sig gennem denne fortryllelse, som derved renser og intensiverer den magnetiske aura.

Registrering er en kendsgerning og ikke noget usædvanligt fænomen. Sensitive mennesker får uafbrudt indtryk fra et eller andet bevidsthedsplan og er modtagelige for disse indtryk i henhold til det plan, hvor de normalt virker.

Den der registrerer et indtryk må vide, hvorfra det kommer og påpege hvilken af sig selv, der registrerer (tænkeevne, astrallegeme, energilegeme eller hjernen.)

Fortolkning beror på mange faktorer: opdragelse, uddannelse, udviklingstrin, hans frihed for lavere psykisme, hans virkelige ydmyghed og personlige decentralisering. Hele hans karakter er involveret.

Kvaliteten af de fysiske celler i hjernen spiller en rolle.

Vigtigt: Modtagerkanalens renhed, hans naturs frihed for alle aspekter af den lavere psykisme.
Blændværk fra det astrale plan eller seperative og konkrete ideer fra det lavere mentale plan.
At skabe en lige linie mellem sjælen og hjernen via det æteriske legeme, det astrale legeme og den mentale natur.
At skabe anthakaranaen.

Vi ønsker at blive et evokativt og invokativt energicenter, at den magnetiske aura bliver mere og mere sensitiv overfor åndelig indstrømmende indtryk, mere sensitiv overfor vore fysiske omgivelser og menneskeheden. Bliver en kraftstation i forbindelse med Hierarkiet

Evnen til at modtage, til præcist at registrere indtrykket, evnen til at huske det modtagne og derefter forme det i den mentale bevidsthed.

Massesensivitet udvikler sig hurtigere end den individuelle sensitivitet.

Indtryksvidenskaben er i virkligheden en videnskab om skabelse af tankeformer, og kun en discipel der har gennemgået transfigurationsprocessen og derfor ikke længere er et offer for sin egen personlighed, kan få betroet så farlig magt.

De der ubevidst modtager telepatiske indtryk modtager via solar plexus. Alle mediumistiske fænomener, selv dem af højeste astrale eller åndelig natur, samt budskaber .
Meddelelser fra disciplens sjæl befinder sig mellem disse mediumistiske indtryk og den mentale natur.
Der er meddelelser fra underbevidstheden (egen eller andre), fra hans sjæl, fra hans ashram.
Indtryksvidenskab er en teknik som er indført af viljen, at dirigere betroet energier, modtage hemmeligheder og inspiration , som ligger gemt i Guds bevidsthed.

85% af alle indtryk kommer fra, hvad man selv har læst og forstået
8% kommer fra skrifter og meddelelser i forbindelse med sjælskontakt.
5% fra en anden indre guide f.eks. fradiscipel fra et indre ashram
2% fra Mester til discipel.

Tekst af Jan Ruben, 15. april 2010