dove 41260 640

Mange har i over 30 år været med til en eller flere tjenester i Center for Levende Teosofi.

Tjenesterne er skabt af Teosofisk Fellowships grundlægger Ananda Tara Shan, som er blevet inspireret til at skrive disse tjenester gennem hendes nære samarbejde med Hierarkiets Mestre. Tjenesterne bygger over forskellige temaer og indhold, som er rituelle i deres opbygning. Tjenester som ønsker at heale Jorden og menneskeheden ved at bruge loven om invokation og evokation. Tjenester som bygger over bestemte ordformularer, og som får liv gennem gruppens fælles indsats som energikanal.

Hver tjeneste kan udtrykkes som et personligt ”symfonisk værk”, hvor alle til stede udgør orkestrets mangfoldighed, og hvor tjenestelederen er dirigenten – bevidst om det indre værks muligheder. Når musikken blander sig med ordets magi og kroppens bevægelser, så kan der fremkaldes en kraft og en vitalitet, som kan sammenlignes med det arbejde, som opstår i alkymistens laboratorium. Enhver tjeneste er forskellig, selvom teksten der bruges er den samme.

 Tjenesten vokser i muligheder og format, når enhver deltager i selvforglemmelse overgiver sig til sin egen sjæl og lader sjælen virke igennem sig.Når personligheden lader sjælen overtage roret, så opstår en syntese af fælles drivkraft og higen efter at tjene et højere mål. Der er øjeblikke i enhver tjeneste, hvor vi alle har mulighed for at opleve en guddommelig samforståelse. Det er her, at tiden står stille, at det indre liv møder rummelighedens indre resonans. Det er de øjeblikke, hvor vi bekræftes i vores tro på det Hvide Broderskabs vilje og kærlighed.

Det er i de øjeblikke, hvor de store esoteriske sandheder åbenbares, for når sjælen synger, så glemmer vi det aldrig.

Når tjenesten rammer enhedens klang, så er vi et med det fælles hjerte, intet er smukkere, mere rent og mere rigtigt.

Tjenestearbejde appellerer ikke til selvtilfredsstillelse og selvforherligelse. Tjenestearbejde giver deltageren mulighed for at nå i dybere dialog med sjælen stemme. Den åbner det indre øre og skaber større grobund for indsigt og erkendelse.

At udføre et tjenestearbejde er ikke bare en pligt, det bliver med tiden integreret i det eget hjerteblod, det er noget du ikke kan leve uden, fordi den nærhed, den samklang med din indre stemme og med den fælles gruppe du er en del af giver dig personlig næring til at leve det liv, som du helst ønsker det.

Store ord – javel men det gør dem ikke mindre sande.

Med udgangspunkt i Alice Baileys bog ”Tjeneste for menneskeheden”, og senere Ananda Tara Shans kommentarer så jeg vil med en række skriftlige indlæg prøve at give et dybere indblik i et emne, som udadtil virker ligetil, men som indadtil er svært at forstå, og som kræver nærlæsning og refleksion.

Hvad er tjeneste, hvad er en verdenstjener, hvad er loven om tjeneste og hvor står jeg i denne virkelighed.? Er den vigtig for mig?

Tjeneste er en sjælsimpuls, det er en drivkraft som viser sig på det fysiske plan, når sjælen for lov til at manifestere sig. Sjælen kender sin rolle, og når den virker gennem sin egen selvforståelse i samarbejde med den gruppe, den er knyttet til, så er der mulighed for aktiv tjeneste.

Loven om tjeneste er den herskende lov for fremtiden. Den vil i fremtiden blive kernen i menneskelig aktivitet og handling. Den vil skabe en medmenneskelighed, som vil ændre vore interrelationer. Når mange fremtidsforskere taler om, at der vil komme en åndelig revolution i menneskehedens liv, så sker det først og fremmest, når denne lov forstås og integreres. Mesteren Dwal Kul omtaler tjeneste som en videnskab. Det vil sige, at der er en systematik og logik i loven om tjeneste.

”Hele vor succes vil blive bestemt af den påfølgende tjeneste for menneskeheden”

”Evne til at tjene markerer et bestemt fremskredent stadium på vejen, og først når dette stadium er nået, kan der ydes spontan tjeneste i kærlighed, ledet gennem visdom.”

I dag har vi en verden, der langsomt og støt er ved at nå til den erkendelse, at intet menneske lever for sig selv, og først når den kærlighed, der har været talt og skrevet så meget om, finder sin udløsning i tjeneste, kan mennesket begynde at leve op til sine iboende evner. Det er ikke let at tjene. Mennesket er i dag kun lige begyndt at lære, hvordan det skal tjene...

Tjeneste anses for at være noget vi yder de fattig og nødlidende.

Tjenestearbejde kan udføres på det fysiske plan, men det kan sandelig også udføres som udtryk for sjælens vilje og liv. Dette tjenestearbejde kræver en nøje rituel handling udført ofte meditativt. Det er et tjenestearbejde , som de fleste af gode grunde ikke forstår. Og det er ikke let at forstå, for det er jo forankret i troens verden. En tro på den indre verdens åndelige muligheder, som ikke er synlige, og hvis resultater næppe kan forklares af noget levende menneske. Troen vil en dag blive afløst af en metodisk videnskab, men den dag er ikke kommet.

Det er derfor det indre tjenestearbejde ikke har grebet menneskeheden med storm, det er derfor det er blevet og bliver misforstået, set ned på - endog latterliggjort. Det er først, når tjenestearbejderen har udviklet en indre sensitivitet, en kontakt med sjælens indre virkelighed, at tjenestearbejde vil blive betragtet som en mulighed og til sidst som en åndsvej.

De fleste mennesker, som ønsker at tjene dele af menneskeheden, er nødt til at starte med at tage udgangspunkt i den fysiske verdens muligheder – hjælperorganisationer og filantropiske foretagender. Det er her, de får modeleret deres higen efter at gøre en forskel. Medmenneskelig kærlighed får mange udtryk i den fysiske verden, og det kan være uendelig svært at forstå, at den samme kærlighed brugt i en rituel indre meditativ proces, kan have større positiv indflydelse på den verden, som vi søger at hjælpe.

Vi lever i et samfund, der på mange måder er baseret på videnskabelig evidens og holdbar statistik - nødvendige for at overbevise de, der har magt og indflydelse.

En dag vil en stor del af menneskeheden dog få en personlig dokumentation udskrevet fra sjælens analer. Den vil forstå den indre verdens logik og videnskabelige systematik, den vil se en verden i et andet lys, som er mere kompleks og mere sandfærdig.

Derfor er det indre tjenestearbejde kun for de få, for den indre stemmes virke er svag hos de fleste mennesker. Når den endelig kalder, så bliver den ikke hørt eller forstået. Stemmen blander sig med andre stemmer, som også ønsker indflydelse.

Mesteren D.K siger: ”De af jer som gerne vil tjene menneskeheden og deltage i Hierarkiets bestræbelser på at helbrede en lidende verden må lære at trænge ind bag overfladen, bag metoder og systemer, resultater og virkninger på det fysiske plan, og prøve at kontakte de kræfter der udgår fra Shamballa og Hierarkiet.” ” Hvis I gerne vil bringe oplysning ind i jordens mørke områder (dvs. ind i menneskets sind), så må I selv se klart og forbinde det abstrakte og det konkrete på en sådan måde at en praktisk idealisme bliver synlig i jeres liv”.

Jeg forstår disse ord på den måde, at først må vi fjerne de slør der omgiver den fysiske verden, og som forhindrer os i at erkende en dybere indre eksistens af liv og virkelighed. Hvis vi ønsker at være en levende aktør i menneskehedens mørke, som den der er bærer af lysets fakkel, så skal vi være parat til at studere den indre verdens muligheder. Hvis et menneske søger at hjælpe en lidende menneskehed, så findes der muligheder gennem det esoteriske tjenestearbejde. Den indre forståelse kommer gradvis. Det kan tage år at nå ind til en indre overbevisning, at det indre meditative tjenestearbejde har resurser og uanede muligheder. At det tænder den kreative kilde af intuition og indre visdom.

Tekst af Jan Ruben, 11. oktober 2010