Heart Flow Logo 300 dpi

Arbejder ud fra Hjertets godhed med at bringe kærlighed og healing til menneskeheden og Jorden.

Hjertelig velkommen

Med denne brochure vil vi gerne introducere Heart Flow Worldwide og invitere dig til at tage del i arbejdet, så meget som du føler er rigtigt for dig. Har du lyst til at drøfte disse ideer, eller har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i brochuren, er du velkommen til at kontakte os per brev, e-mail eller telefon.

Hjertets godhed

I en verden med megen konflikt og lidelse har vi brug for kærlighedens kraft for at kunne heale, tilgive og forene. Kærligheden holder universet sammen, og kærligheden forener mænd og kvinder og alt levende på denne Jord. Kærlighed, fred, ro i sindet og glæde afhænger ikke af noget ydre eller af omgivelserne. Kærlighed er en bevidsthedstilstand, som hører hjertet til.

Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den store formidler mellem personligheden og vort åndelige selv. Hjertet har styrken og kapaciteten til at heale og til at få det bedste frem i os og vore medmennesker og til at forvandle os selv og verden. Kærlighed er inkluderende og fører til integration og enhed, men den er vanskelig at udvikle, fordi vi mennesker har en medfødt selviskhed. Derfor har vi meget at lære for at kunne nå frem til at udtrykke kærlighed på alle områder i livet. Derfor er der behov for et udviklingsfokus.

Over hele verden begynder flere og flere mænd og kvinder at udtrykke hjertets kærlighed og visdom. Heart Flow Worldwide søger at samle sådanne mænd og kvinder af god vilje, så vi kan arbejde hånd i hånd og bringe kærlighed og healing til Moder Jord.

Arbejdet i Heart Flow Worldwide

Heart Flow Worldwide er opstået af den teosofiske tradition, der anerkender og respekterer den universelle Guddommelige Visdom, som manifesterer sig på mange forskellige måder. Heart Flow Wordwide er ledt af Kristusprincippet, som er kærlighed, og er repræsenteret ved Barmhjertighedens og Kærlighedens Herre, Herren Maitreya.

Heart Flow Worldwide bringer den Maitreya Teosofiske Impuls ud på det fysiske plan. Den repræsenterer en fysisk manifestation af Kærligheden fra Mesteren, Herren Maitreya, den Opstandne Kristus, den femte Buddha, gennem mennesker af god vilje, der ønsker at tilbyde healingstjenester, undervisning og studiegrupper, meditation, individuel healing, humanitær tjeneste og lignende aktiviteter. Heart Flow Worldwide er en bevægelse, der fungerer fra hjertet, og som tilbyder åndelig undervisning om emner som helse og healing, psykologi, religion, kunst, musik, videnskab, politik, astrologi og meget andet, når som helst en underviser er til rådighed.

Arbejdet i den Maitreya Teosofiske Impuls manifesteres på flere af naturens planer. På det fysiske plan er Heart Flow Worldwide et redskab for Impulsen, og det er et sted, hvor mange mennesker kan begynde at lære om og samarbejde med læren om at gå Hjertets Vej. Arbejdets næste plan er repræsenteret ved Teosofisk Fellowship, som er en del af det universelle søster- og broderskab, der er kendt som Hjertets Vej.

Formålet med Heart Flow Worldwide er at hjælpe mennesker hen imod opstandelse, den bevidsthedstilstand der opstår, når sjæl og Ånd, Jeg-Er-Nærværelsen, styrer ens liv. Karma er blevet forløst, dharmaen opfyldt, og man kan vælge, om man vil vende tilbage til Jordplanet igen. De, der vender tilbage, går tjenestevejen, Hjertets Vej.

At arbejde gennem alles Moder

Herren Maitreya arbejder gennem alles Moder, Moder Gud, som Den Hvide Tara er døren til. (Den Hvide Tara er den kvindelige Kristus-Buddha for menneskeheden). En række kvindelige Mestre deltager også, og kvindelige disciple anspores meget til at arbejde på Jorden i denne tid, hvor balancen mellem det maskuline og feminine princip er ved at blive udlignet, ikke blot indenfor de kirkelige faggrupper, men indenfor alle fagområder. Denne nye balance vil medvirke til at skabe fred, harmoni, medfølelse og forståelse i hjerte og sind i menneskeheden i denne tidsalder.

Læren i Heart Flow Worldwide stræber efter at hjælpe mennesker til at leve et liv med vilje og kærlighed forbundet i balanceret og harmonisk handling, et liv levet gennem hjertet og ledt af Jeg-Er-Nærværelsen. Efterhånden som stadig flere mennesker lader Jeg-Er-Nærværelsen lede deres liv, kan vi forvente mere fred og forståelse i den ydre verden, og indsatsen for at lette menneskehedens og Jordens lidelse vil blive større og mere effektiv.

Mange mennesker vandrer rundt i et virvar af deres egne følelser og tanker, der isolerer dem fra at modtage omsorgen og den betingelsesløse kærlighed fra deres egen sjæl og Ånd - Jeg-Er-Nærværelsen i det indre. For disse mennesker kan Heart Flow Worldwide blive en dør, gennem hvilken de i det indre og det ydre vil kunne forbinde sig direkte til den ikke-fordømmende holdning fra Ånden.

Heart Flow Worldwide er én blandt en række af dedikerede grupper på Jorden, der søger at tilbyde verdenstjeneste, for at vise menneskeheden, at Maitreya er kommet tilbage til verden, at Han virkeliggør Guds Kærlighed, og at Han lever gennem dem, der søger at være hjertets børn, alle de hjerter på Jorden, der villigt og med glæde tjener, bevidst eller ubevidst, det Store Hjerte ­ den Kristusindviede - Bodhisattva' en - Maitreya, Hjertets Avatar.

I Herren Maitreyas fremadskridende plan for Jorden har vi til opgave at handle på Hans vegne og handle her og nu. Han bønfalder os om at tage de nødvendige skridt, for at være til tjeneste på enhver måde. Hans kalden er subtil, men klar: "Hvis I vil følge med Mig, skal I gøre det hurtigt, der er ingen tid at spilde - menneskeheden lider".

På initiativ af Ananda Tara Shan, lærer i praktisk teosofi og discipel af Herren Maitreya, samles nu en gruppe af mennesker for at opbygge Heart Flow Worldwide. Nogle er aktive i Teosofisk Fellowship, andre er aktive i andre grupper; gennem gruppearbejde stræber vi efter af skabe dette fokus at arbejde ud fra, og undervise i at arbejde ud fra Hjertets godhed.

Heart Flow Worldwide har en simpel struktur uden medlemskab, og den hilser enhver af god vilje velkommen som, uanset dennes baggrund eller overbevisning, vil stræbe efter at arbejde fra hjertet for at skabe fred og harmoni i denne lidende verden.

Åndelig udvikling og uddannelse

Alle, der arbejder og studerer inden for Heart Flow Worldwide, bliver i deres inderste elever i verdenstjeneste. Sammen søger vi at demonstrere et praktisk teosofisk liv. Heart Flow Worldwide underviser i Maitreya Teosofi, praktisk teosofi givet fra Maitreyas Hjerte, som leder ind på Hjertets Vej. I Heart Flow Worldwide er vi studerende på Hjertets Vej.

Ved at give tid som frivillig til arbejde for Heart Flow næres kærlighedens og den gode viljes flamme i det indre og i det ydre. De, der vil give tid til arbejdet regelmæssigt, ugentligt eller månedligt, er yderst velkomne, og der er meget brug for dem. Deres tjeneste værdsættes højt.

Mennesker, der i højere grad ønsker at bidrage til healingsarbejdet ved tjenester, der afholdes i Heart Flow Worldwide, kan lære at blive Heart Flow Healer.

Aktiviteter i Heart Flow Worldwide

De, der arbejder under navnet Heart Flow Worldwide, arbejder for det gode - for at bringe Lyset fra Herren Maitreya (uanset ved hvilket navn de kender dette Lys og denne Kærlighed) til menneskeheden og Jorden. Deres arbejde for det gode kan foregå gennem en hvilken som helst aktivitet, lige fra at lede en Healingstjeneste, at tilbyde juridisk bistand, til at undervise i madlavning. Uanset formen så arbejder de, der arbejder i Heart Flow Worldwide, ud fra Hjertets godhed - og søger vejledning fra Maitreya’s Hjerte, Kristuslyset, som de kan finde ved at se ind i deres egne hjerter.

Heart Flow Healingstjenesten

Heart Flow Healingstjenesten er en lille tjeneste, der omfatter meditation, påkaldelse og bøn. Tjenesten er beregnet for alle som af god vilje ønsker at heale Jorden. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at skrive til Heart Flow Worldwide og beskrive dine spirituelle kvalifikationer som healer og formidler. Det anbefales, at du for at udføre Heart Flow Healingstjenesten gennemfører de korte Heart Flow kurser: Mantraer og Meditation, Filosofien om Heart Flow, Heart Flow Healer, Heart Flow Tjener og Heart Flow Tjenesteleder.

Aktiviteter, der afholdes under Heart Flow Worldwide, tilbydes af enkeltpersoner, grupper og centre i forskellige dele af verden. Vi vil med glæde oplyse om, hvor der foregår noget i det område, hvor du bor. Heart Flow Worldwide afholder en række skoler hvert år i New Himalaya Retreatet. Deltagelse i skolerne er en god måde at lære mere om arbejdet på. Hvis du ønsker det, kan vi sætte dig på vores forsendelsesliste, så vil du blive holdt informeret om skolerne og andre aktiviteter i New Himalaya Retreatet.

Leder af aktiviteter under Heart Flow Worldwide

De, der leder aktiviteter i Heart Flow Worldwide, skal stræbe efter at åbne for strømmen af deres Jeg-Er-Nærværelse og uden tøven lade deres hjertestrøm strømme til alle dem, de møder i tjeneste for Maitreya.

"Uanset måderne arbejder lederne af Heart Flow aktiviteterne ud fra et så højt og uselvisk motiv som muligt, for dette leder til dharmaen og udligner karmisk gæld, sådan at han eller hun hurtigere kan nå frem mod frigørelsen af sjælen og dens personlige udtryk.

 Heart Flow er den kærlighedsstrøm, som endegyldigt vil forvandle verden."

Ananda Tara Shan

Ananda Tara Shan forklarer Heart Flow

”Universets Hjerte strømmer gennem Maitreyas Hjerte, Hvis Hjerte omslutter hele Jorden. Fra Maitreyas Hjerte strømmer Kærligheden fra det større Hjerte til alle hjerter på Jorden.

Denne strøm er Heart Flow, og den føles som en strøm af godhed og kærlig venlighed til alle dem, der vil anerkende den, og som med glæde og godt humør vil tillade den at bringe dem til deres indre væsens kerne, hvor alt er klart og fredfyldt.

Hvad søger du efter i livet?

Klarhed
Formål
Fred
Kærlighed 

Hvor finder du disse kvaliteter?

Dybt inde i dit hjerte. 

Og hvordan kan du komme dybt ind i hjertet?

Ved at åbne dit hjerte for Heart Flow. 

Al åndelig disciplin fordrer ret anstrengelse og beslutsomhed. Uden ret anstrengelse og beslutsomhed vil du ikke kunne gøre fremskridt på den åndelige vej. Det at gå på en hvilken som helst åndelig vej er vanskeligt og krævende.

Heart Flow hjælper dig med at gå Hjertets Vej, som er en ny vej, der leder direkte til Maitreyas Hjerte. Maitreya er Jordens Bodhisattva, Jordens Guru, alle læreres Lærer. Maitreya og Hans Åndelige Broder Gautama Buddha har forenet Deres Hjerter og Sind for at fremskynde sjælenes udvikling på Jorden. De har forenet lys, kærlighed og vilje for at bringe dem af menneskeheden, som søger oplysning, til det plan af forpligtelse og tjeneste for andre, som fører til, at mange kan opnå en fuldkommengørelse af jordiske liv, og derved bryde genfødslens hjul.

Heart Flow har nået Jordens fysiske plan. Det fysiske plan skal åndeliggøres, for at Guds Rige kan blive virkeliggjort her, og Heart Flow skal derfor spredes globalt, for at denne virkelighed kan manifesteres.

Heart Flow er ikke nogen religion, Heart Flow er ikke en struktur. Heart Flow er en levende kærlighedsmanifestation. Ethvert menneske søger kærlighed på et eller andet plan.

Kærlighed kan være en flygtig oplevelse. Kærlighed kan være evig, hvis noget kan være evigt i en omskiftelig verden. Kærlighed overlever døden og gør både livet og den såkaldte død til et udtryk for Gud, Som altid er kærlighed. Hvis et menneske bliver spurgt, hvad han eller hun virkelig ønsker, vil svaret for det meste være kærlighed.

Kærlighed strømmer betingelsesløst og fordomsfrit fra Maitreya, Som har Gautama stående bag Sig. For første gang i Jordens historie går to store Avatarer for Hjertet og Det Rene Sind sammen og udstråler Deres forenede kærlighed til menneskeheden for at vække sjæle, hvor kærlighed i sjælen er lov og orden, og hvor sjælens erfaring udstråler en ufordømmende og omsorgsfuld holdning.

Der er så mange teorier i omløb. Så mange filosofier er opstået i tidens løb. I dag ønsker vi at lære at elske uden frygt for at fremstå svage eller passive.

Kærlighed ses ikke i bevægelse eller handling, men i stilheden, der leder Ånden i alles hjerter.

Den stilhed kan vise sig i bevægelse eller handling, men for det meste strømmer den bare. Ord er unødvendige. En særlig uddannelse er så godt som unødvendig.

Heart Flow er den kærlighedsstrøm, som endegyldigt vil forvandle verden.

Heart Flow er ikke nogen teori, den er bare.

Og da Heart Flow skaber enhed og kærlige fællesskaber i alles hjerter, ændrer verden sig og er vidne til, at udviklingen af sjæle fremskyndes, hvorved oplysning af enkeltpersoner og grupper helt sikkert vil blive realiseret på meget kort tid.

De seneste 25 år har vist en hurtig udvikling af en stor del af Jordmenneskene. De næste 25 år kan ikke beskrives med udtryk, vi kender i dag, for Heart Flow strømmer ind i det fysiske plan, og indre forvandling vil ske i millioner af mennesker i en udstrækning, som ingen kan forestille sig i dag.

Hvis du er interesseret i at blive en bevidst Heart Flow formidler i verden, så lad os høre fra dig. Uanset hvor du bor i verden, kan du komme i gang med det samme. Det eneste der er nødvendigt er hjertets godhed.”

Ananda Tara Shan

 

 ”Der er ingen kvalitet, der er mere attråværdig at blive eet med, end kærligheden.

Ingen indsats for at forvandle selvet er for vanskelig at yde, når slutresultatet er kærlighed.”

Ananda Tara Shan

Til afslutning

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil drøfte aspekter af det, der er skrevet i denne brochure. Vi ønsker dig alt godt i dit arbejde og på din vej.

Varme hilsner
Heart Flow Worldwide, New Himalaya Retreat

Se kontaktinformation til New Himalaya Retreat i Australien og til de danske centre i København og Esbjerg på bagsiden af denne brochure. For mere information om Heart Flow Worldwide henvises til web-adressen www.heartflow.org.

 

Heart Flow Worldwide
Titel: Heart Flow Worldwide, original titel: Heart Flow Worldwide (2012).
Heart Flow Worldwide is a registered name and Heart Flow is a registered trade mark of
The Theosophical Fellowship ACN 057 459 604 P.O. Box 300 Daylesford, Victoria 3460 Australia
Telephone: (03) 5348-1278 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Website: www.heartflow.org
På dansk med tilladelse fra The Theosophical Fellowship.
Dansk udgave © Copyright 2017, Center for Levende Teosofi og Heart Flow Foreningen.
Center for Levende Teosofi, Sankt Peders Stræde 27B, 1453 København K, Danmark
Telefon: 61 69 21 49, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Website: www.levendeteosofi.dk
Heart Flow Foreningen, Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg, Danmark
Telefon: 50 11 86 30, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Website: www.heartflow.dk